Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560”      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายสรุสีห์ กิตติมณฑล อธิบดี
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560”
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
13 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนายณเรศ จันทร์พานิช นายช่างศิลป์
ชำนาญงาน
เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในการ
แถลงข่าว ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ
      ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมบูรณาการจัดนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้ด้านบัญชี โดยให้บริการสอนแนะการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้การทำบัญชี สร้าง
วินัยทางการเงินให้ตนเอง และนำไปสู่ความสำเร็จในการวางแผนในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งแจก
สมุดบัญชีมนุษย์เงินเดือนให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปบันทึกบัญชี นอกจากนี้
ยังมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ เพื่อให้
สหกรณ์ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี
ในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานได้ สามารถจัดทำบัญชีและ
งบการเงินของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส
น่าเชื่อถือ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional