Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการให้บริการ นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M)สำหรับผู้วางระบบ ปี 2561 รุ่นที่ 3        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการให้
บริการนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M) สำหรับผู้วาง
ระบบ ปี 2561 รุ่นที่ 3
เพื่อให้ผู้วางระบบได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
แนวคิดการทำงาน และการใช้งานข้อมูลของระบบ นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูล
ที่มีคุณค่า (Smart 4M) สามารถนำไปอบรมสอนแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ
แก่บุคลากรของกรมฯ กรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ได้ รวมทั้งสามารถให้
บริการระบบนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และบุคลากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 1, 2, 4, 6 และ 10 จำนวน 41 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่
10 –11 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional