Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการให้บริการนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M) สำหรับผู้วางระบบ ปี 2561 รุ่นที่ 2         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   หลักสูตร การให้บริการนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M)
   สำหรับผู้วางระบบ ปี 2561 รุ่นที่ 2
เพื่อให้ผู้วางระบบได้รับความรู้ ความเข้าใจ
   ในหลักการ แนวคิดการทำงาน และการใช้งานข้อมูลของระบบนวัตกรรมเพื่อ
   สร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M) เข้าใจลักษณะการทำงานของระบบ
   นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M) สามารถนำไปอบรมสอนแนะ
   ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรของกรมฯ กรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ได้
   รวมทั้งสามารถให้บริการระบบนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M)
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการในพื้นที่สำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3, 7, 8 และ 9 จำนวน 32 คน เข้ารับการอบรมระหว่าง
   วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional