Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การให้บริการนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M)สำหรับผู้วางระบบ ปี 2561 รุ่นที่ 1     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การให้บริการนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M) สำหรับผู้วางระบบ ปี 2561 รุ่นที่ 1
เพื่อให้ผู้วางระบบ
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดการทำงาน การใช้งานข้อมูลของระบบ
และลักษณะการทำงานของระบบนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M)
อีกทั้งยังสามารถนำไปอบรมสอนแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรของกรมฯ
กรรมการและสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ
ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4, 5, 6 และ 7 เข้ารับการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional