Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส.เป็นประธานการประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน
(Unit School)
โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นำเสนอระบบสารสนเทศ ปี 2561 เพื่อให้ได้รับทราบระบบสารสนเทศที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์พัฒนาของปี 2561 พร้อมทั้งให้หน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลที่ต้องการ
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาในปี 2561
โดยมีผู้บริหาร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404
อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional