Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
                            กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนเที่ยวงาน
                "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”
 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนเที่ยวงาน"ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม :ตลาดเกษตรเกรดพรีเมียม” ระหว่างวันที่ ๖-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณเลียบคลองผดุงกรุงเกษม พบกับกิจกรรมฝึกทำบัญชีผ่าน Smart phone จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรไทยทั่วประเทศ ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
        นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด"ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” เพื่อเผยแพร่ แนะนำสินค้าเกษตรคุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP หรือเกษตรปลอดภัย ซึ่งใช้สัญลักษณ์ Q, สินค้าอินทรีย์ หรือออร์แกรนิค ไทยแลนด์, สินค้าประเภท GI, สินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP/HACCP, สินค้าคุณภาพมาตรฐานจาก แปลงใหญ่, สินค้าจากโครงการข้าวครบวงจร Young Smart Farmer, สินค้าจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ       เป็นต้น
        อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมฝึกทำบัญชีผ่าน Smart Phone ณ เวทีกิจกรรม ในวันที่ ๖,๘,๑๐,๑๓,๑๕,๑๗,๑๙ และ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป โดยผู้ที่เข้าชมงานสามารถมาเรียนรู้การทำบัญชีโดยใช้แอพพลิเคชั่น Smart Me ซึ่งได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ที่รองรับทั้งระบบ IOS และ Android ทำให้ผู้จดบันทึก รู้ตัวตนและวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมฯ มุ่งหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการทำบัญชี สามารถเข้าถึงการจดบันทึกบัญชีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และเปลี่ยนทัศนคติที่ว่า บัญชี เป็นเรื่องที่ยุ่งยากได้อีกด้วย
        "ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมฝึกการทำบัญชีกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตามวันและเวลาที่แจ้ง ให้ทราบ ทั้งนี้ ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั้งผัก ผลไม้ เทคโนโลยีทางการเกษตร รวมถึงสินค้าแปรรูป จากวิสาหกิจชุมชนต่างๆ และเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเกษตรที่มีการ คัดสรรมาอย่างพิเศษ เพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภคที่ได้มาตรฐาน และยังได้ร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพในด้านเกษตร-หัตถกรรม-การทำอาหาร-อาชีพเสริม โดยใช้ วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการประกวดสัตว์น้ำสวยงามผ่านระบบออน์ไลน์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมนำมาภายในงานระหว่างวันที่ ๖-๒๖ พ.ย.๖๐ นี้”

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional