Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการ
โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
พร้อมด้วยนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน
"ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ซึ่งกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน
โดยมีนางอาภัสสร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในการแถลงข่าว
ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
    ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเผยแพร่
แนะนำสินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐาน เช่น สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
GAP หรือเกษตรปลอดภัย, สินค้าอินทรีย์ หรือออร์แกนิคไทยแลนด์, สินค้าที่ได้รับ
การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รวมทั้งจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต่างๆ โดยสินค้าทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 9 โซน ได้แก่ 1.โซน Young Smart Farmer
และแปลงใหญ่ 2.โซน GAP และ Organic 3. โซน Q Food Court 4. โซนผู้ประกอบการ
4.0 5. โซน Show Case 6. โซนนวัตกรรม 7. โซนดอกไม้ประดับและเครือข่าย
8. โซนหม่อนไหม แปลงใหญ่ และ 9. โซนข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร นอกจาก
การจำหน่ายสินค้าแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกวัน ทั้งกิจกรรมฝึกอาชีพด้านเกษตร-
หัตถกรรม-การทำอาหาร-อาชีพเสริม โดยใช้วัตถุดิบหรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional