Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดโครงการ "ทำความดีถวายพ่อ"     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
จัดโครงการ "ทำความดีถวายพ่อ" โดยร่วมกัน
ทำความสะอาดบริเวณถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่สี่แยกเทเวศร์
จนถึงท่าน้ำเทเวศร์ และบริเวณพื้นที่ภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันและ
เสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานในการร่วมกันทำ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional