Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการทำงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2561 ในการประชุมสัมมนา เรื่อง ปี 2561 "ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เกษตร 4.0"        เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการทำงาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2561 ในการประชุมสัมมนา เรื่อง ปี 2561
"ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เกษตร 4.0"
เพื่อชี้แจงและแนะแนวทาง
การปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561 แนวทางการ
บูรณาการและการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งรับทราบข้อมูล
การทำงานของส่วนภูมิภาคและรับฟังข้อมูลจากข้าราชการทุกระดับ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้ระหว่างกัน
ณ โรงแรมเจริญธานี
จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional