Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง ปี 2561 "ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เกษตร 4.0”       เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนา
เรื่อง ปี 2561 "ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เกษตร 4.0” เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2561 และการมีส่วนร่วม
ในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2560 - 2564

เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
และงานตามนโยบาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
       ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม
เจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional