Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ครั้งที่ 1/2560
เพื่อรับทราบผล
การปฏิบัติงานในปี 2560 ที่ผ่านมา และแผนการปฏิบัติงานในปี 2561 ของ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ ในพื้นที่
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และแนะนำแนวทางการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2561

โดยมีนางรัตติยา สวัสดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 หัวหน้าสำนักงานฯ
ในพื้นที่ สตท.10 ข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional