Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.1 ครั้งที่ 11/2560     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายบุญเลิศ ใจดี
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะ
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ครั้งที่ 11/2560

เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในปี 2560 ที่ผ่านมา และแผนการปฏิบัติงานในปี 2561
ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ ในพื้นที่
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางสาวสมควร
วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.1 ข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional