Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
งานสำคัญตามนโยบาย
ชื่อรายการข้อมูลหลัก
ชื่อรายการข้อมูลย่อย

1.1 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของ กษ. ปีงบประมาณ 2560 
1.3 เกษตรอินทรีย์ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของ กษ. ปีงบประมาณ 2560
1.4 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของ กษ. ปีงบประมาณ 2560 
1.5 นโยบายระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง แผนขับเคลื่อนนโยบาย กษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional