Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

       นางมันทนา หินอ่อน
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การสร้างเครือข่ายครูบัญชี
สำหรับครูบัญชีในจังหวัดสมุทรสาคร 40 ตำบล ใน 3 อำเภอ รวม 83 คน
เพื่อให้ครูบัญชีได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละคน เป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการทำหน้าที่ครูบัญชี ได้รับความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้
ทักษะการปฏิบัติงาน โดยมีนางมณฑา พวงพิมล ครูบัญชีดีเด่นระดับภาค
ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ประจำปี 2551
เป็นวิทยากรบรรยาย
ร่วมกับข้าราชการในสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551
ในโอกาสเดียวกันนี้ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้มอบเสื้อให้กับครูบัญชีที่ทำ
คุณประโยชน์ให้แก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยร่วมแรงร่วมใจเผยแพร่ความรู้
ด้านบัญชี และร่วมกันสร้างเครือข่ายในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional