Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 


         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย จัดอบรมการบันทึกบัญชี
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยน้ำเย็น
จำนวน 250 คน เพื่อให้นักเรียนรู้จักจดบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน
ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ในโอกาสเดียวกันนี้ นางสุนีย์ พิทักษ์วาปี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เชียงราย เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบทุนส่งเสริม
การจัดทำบัญชี ตามโครงการพัฒนาการจัดทำบัญชีต่อเนื่องในกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน ปี 2551 โดยมี นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยกระปุกออมสินให้แก่นักเรียนที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนห้วยน้ำเย็น ตำบลวาวี
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional