Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

นายธีระชัย แสนแก้ว
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่เกษตกรที่ปลูกมันสำปะหลังได้ผลผลิตดี
พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเกษตรกรเรียนดีในชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ด้วย ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้แวะชมนิทรรศการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครราชสีมา โดยมี นายประสพสิน แม้นทิม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 3 นางสาวเอื้อจิตต์ เอกสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครราชสีมา รายงานการจัดนิทรรศการ "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพปลูกมันสำปะหลัง
และการทำต้นทุนอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ" ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยฯ เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการจัดการการเงินและอาชีพเกษตรกร
อย่างมาก และให้ดำเนินการต่อไปในอาชีพเกษตรอื่น ๆ
ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนา
มัน
สำปะหลังแห่งประเทศไทย ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional