Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ร่วมกับ โครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส จัดอบรมเกษตรกรโดยสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
เพื่อให้เกษตรกรรู้รายรับ รู้รายจ่าย รู้จักประหยัดและรู้จักวางแผนการ
ประกอบอาชีพ ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2551
ณ ศูนย์เรียนรู้
ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โดยมี นางใจรัตน์ แดงสุวรรณ์ ครูบัญชี และนายอานูวา มะหะยอ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional