Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
          นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันกลับคืนสู่ไร่นาและวัฒนธรรมข้าวตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551 เพื่อให้ชาวนาเห็นความสำคัญด้านวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตข้าว เช่น พิธีกรรมเลี้ยงผีตาแฮก
การใช้กระบือไถนาแทนเครื่องจักรกล การลงแขกปลูกข้าวและการเก็บเกี่ยว
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง บ้านมะยาง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2551
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย
ให้บริการสอนแนะด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional