Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

          นางมาลัย เนียมสวัสดิ์  รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางพัชรี รักเรียนรบ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
นางสาวอัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เพชรบุรี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยี่ยมและตรวจราชการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โดยมี นายสำรอง แตงพลับ ครูบัญชี ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น
ได้เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบันทึกบัญชี บ้านนายสงคราม ประทีป ซึ่งเป็น
เกษตรกรตัวอย่างที่ทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional