Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

        นายพงศกร อรรณนพพร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ โครงการสร้างและพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ผ่านกลไกสถาบันอาชีวศึกษาระดับจังหวัด เป็นการสร้าง
โอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ภาคการเกษตร พร้อมมอบเอกสารสิทธิเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. 4 - 01 ค.)
ให้แก่ชาวบ้านในเขตอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชวน
ศิรินันท์พร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, นางสุภชาดา เจียรนัยกูร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัดให้การต้อนรับ
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional