Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
          นางนฤมล พนาวงศ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 ชช.(ด้านวางระบบ
และพัฒนา)  
ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี
สหกรณ์โดยภาคเอกชน ปี 2552    ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้อำนวยการส่วนระบบบัญชีและสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และส่วนกำกับผู้สอบบัญชี  สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน
เพื่อสรุปผลการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการกำกับสหกรณ์ กำกับผู้สอบบัญชี
ป้องปรามมิให้เกิดข้อบกพร่อง  และเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้แข้มแข็งและยั่งยืน
ณ ห้องประชุมฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2551

   
   
   
   

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional