Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 นางมันทนา หินอ่อน หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับ
สหกรณ์ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร สำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในพื้นที่
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สมุทรสาคร ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะการใช้โปรแกรมได้ดียิ่งขึ้นสามารถใช้โปรแกรม
ได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสัมพันธ์
ในการเป็นเครือข่าย IT เข้มแข็ง ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยได้รับความ
ร่วมมือจากทีมวิทยากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่10 จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 โปรแกรมระบบบัญชีนอกภาคเกษตร (สหกรณ์ออมทรัพย์
Version 2.1 ) จำนวน 6 สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2551
รุ่นที่ 2 โปรแกรมระบบบัญชีภาคเกษตร จำนวน 10 สหกรณ์ ระหว่าง
วันที่ 12-13 มิถุนายน
2551

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional