Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร พัฒนา
ทักษะนักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ด้วยเครืองมือเตือนภัยทางการเงิน
ครั้งที่ 2 สำหรับผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้
ผู้รับการอบรมได้ทราบถึงแนวคิดและนโยบายการเตือนภัยทางการเงิน
เพื่อการกำกับดูแลสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและช่วยเหลือตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมมารวย
การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional