Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
           เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาครูบัญชี (ระดับภาค)
ปี 2551 จาก 7 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอำนาจเจริญ
รวม 96 คน เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย
ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูบัญชีระดับจังหวัด ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในการทำหน้าที่เป็นตัวแทน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้พาคณะครูบัญชี ไปศึกษาดูงาน
ที่บ้านกุดกะเสียน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข " ปี 2550 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กำหนดจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2551
ณ ห้องสัมมนาช้างน้อย เขื่อนสิริธร อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional