Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 
          สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครราชสีมา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ปี 2551 สำหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จำนวน 500 คน เพื่อให้ผู้รับการ
อบรม รู้จักคิดกำไรขาดทุน รู้จักวางแผน วิเคราะห์ การใช้จ่ายในครัวเรือน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การออม และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดยมี นายอัสนี เชิดชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครราชสีมา ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการอบรม
ณ หอประชุมอำเภอสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional