Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.5 และ สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานสัมมนาและแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมกับ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานสัมมนา
และแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร
แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน
พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
โดยมีนายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และนายภาสกร เลาหวณิช
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
กล่าวบรรยายสรุปภารกิจของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการซึ่งจัดโดยผู้แทน ศบกต.
ทั้ง 32 โครงการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
     ทั้งนี้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้ลง
พื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
โดยมีนาย นายเจริญ แซ่เต็ง นายกเทศบาลตำบลบ้านโต้น พร้อมชาวบ้าน
ให้การต้อนรับและนำเสนอโครงการกิจกรรมการขยายระบบท่อส่งน้ำเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional