Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ภูเก็ต จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ
เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัด จัดประชุมสัมมนาเรื่อง "โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติอันดีระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาให้กระบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความ
ก้าวหน้าและเข้มแข็ง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนได้อย่างมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิด
พร้อมทั้งแนะแนวทางในการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยมีสหกรณ์ 36 แห่ง จำนวน 87 คน และ
1 กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมพระพิทักษ์แกรนบอลรูม
โรงแรมเมโทโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional