Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ประจำปี 2558     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ประจำปี
2558 เรื่อง
"ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการ
สอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่"
เพื่อถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
และระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมสอนแนะ
การจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรเป้าหมายในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
โดยมีครูบัญชีอาสา จำนวน 17 คน เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional