Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558       เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย
นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558 เรื่อง
"ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่”

เพื่อเป็นการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตรและระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเตรียมความพร้อม
ครูบัญชีในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกร
เป้าหมาย โดยมีครูบัญชี ข้าราชการ และพนักงานราชการที่ดูแลรับผิดชอบรายแปลง
รวม 41 คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
โครงการต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional