Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด
ประจำปี 2558 เรื่อง "ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชี ในการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่”
เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและแผนงานโครงการเร่งด่วนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน และ
เตรียมความพร้อมให้แก่ครูบัญชีในการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของเครือข่ายครูบัญชีให้มีความเข้มแข็งและกว้างขวางยิ่งขึ้น
โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และข้าราชการ
ในพื้นที่ สตท.7 ร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional