Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์     เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย
นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพ
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการ Upgrade เป็น Inventory Version 2.2
เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ ความเข้าใจลักษณะการทำงานของโปรแกรมระบบสินค้า
Version 2.2 (Web Edition) และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้ พร้อมทั้งสามารถ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระบบโปรแกรมสินค้า จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรม
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional