Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

          นางพัชรี  รักเรียนรบ  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดนิทรรศการแนะนำโปรแกรมระบบบัญชี
แยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 Edition  สำหรับผู้แทน
สหกรณ์ภาคเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 สหกรณ์ 
เพื่อประชาสัมพันธ์
โปรแกรมระบบบัญชี ให้เห็นประโยชน์ของการใช้โปรแกรมและสามารถนำไป
ปฏิบัติงานได้จริง ทำให้ประหยัดเวลา และปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็ว
ณ สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่  29 เมษายน 2551

   
   
   
   
   
   

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional