Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี

 

   นางจิรภา  อิสโรภาส  ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี  ให้เกียรติ
เป็นประธานประชุมคณะที่ปรึกษาดำเนินโครงการ “พัฒนาระบบประเมิน
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยแบบจำลอง
Data Envelopment Analysis” 
  โดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการ
(ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ์,   รศ.ดร.สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์  
ผศ.ประสพชัย  พสุนนท์,   นายอาฟีฟี  ลาเต๊ะ ) และผู้ทรงคุณวุฒิ  
นายวรเทพ  ไวทยาวิโรจน์   พร้อมด้วยทีมงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมประชุม  เพื่อระดมกรอบแนวคิดในการพิจาณาคัดเลือกประเภท
ตัวแบบจำลอง ตัวแปรปัจจัยนำเข้า  ตัวแปรปัจจัยผลผลิต การจำแนกสหกรณ์
และสหกรณ์ต้นแบบที่ใช้ในการวิจัย 
ณ  ห้องประชุม 402  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่  30 เมษายน 2551 


   
   
   

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional