Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ประชุมซักซ้อมตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

          นายชาญชัย  ศรีคงศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   สำหรับข้าราชการ  พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 6 เดือน  รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน  
ณ  ดูดอยสวยรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 
 

   
   
   
   
   
   

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional