Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2551 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกตรเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ การจัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และการถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว รวมทั้งมหกรรมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากวิสาหกิจชุมชนจากทั่วประเทศ
       นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พบปะเกษตรกรและเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional