Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความมุ่งมั่นเติมเต็มความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม (Social And Economic Value Added : SEVA) เพื่อให้สหกรณ์ภาคการเกษตรมีเครื่องมือทางการเงินที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน โดยมีคณะทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาดำเนินโครงการ (นายกอบชัย ฉิมกุล นายชูชาติ เมสันธสุวรรณ และ ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ) ซึ่งมี นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2551 เปิดตัวโครงการฯ ครั้งแรกโดยมีนางจิรภา อิสโรภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อวางกรอบการศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีการประชุมต่อเนื่องอย่างเข้มข้น ระดมความคิดเห็นการพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ภาคการเกษตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา และผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุมฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional