Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี

 
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ แก่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 1,100 คน เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนละทายวิทยา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2551
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional