Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี

 
      นายศุภลักษณ์ ถิระวัฒน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เกียรติเป็นประธาน ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมคณะกรรมบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการจาก 5 หน่วยงาน และนางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนน้ำยางสดท่าแพ จำกัด และสหกรณ์ฮาราปันเจ๊ะบิลัง จำกัด สามารถบันทึกบัญชีได้เป็นปัจจุบัน และสามารถส่งงบการเงินให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อตรวจสอบได้เร็วขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional