Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ทำบัญชี รู้รับ-รู้จ่าย สร้างรายได้และเงินออม


 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 21/2555
ชื่อตอน
ทำบัญชี รู้รับ-รู้จ่าย สร้างรายได้และเงินออม
วันที่ออกอากาศ

22 พฤษภาคม 2555

เวลาที่ออกอากาศ 10.30 - 11.00 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวจารุณี รถทอง
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ      

        กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งเสริมการออมโดยใช้บัญชี  เป็นเครื่องมือในการรู้รายรับ - รายจ่าย สร้างรายได้ และเงินออม เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการทำบัญชี การพึ่งตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
จ๋า :
     สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 ดิฉันจารุณี รถทอง ค่ะ

เมย์ :

ดิฉันเมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
จ๋า :
     สวัสดีท่านผู้ฟัง แล้วก็สวัสดีเมย์ด้วยค่ะ สัปดาห์นี้ก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะคะ ก็เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว เกษตรกรก็เริ่มลงมือปลูกผลผลิตกันแล้วนะคะ หวังว่าหลาย ๆ ท่านจะได้ผลผลิตที่ดีนะคะ แล้วก็อย่าลืมลงบันทึกบัญชีกันด้วยนะคะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่ 1
จ๋า :
    สวัสดีท่านผู้ฟัง แล้วก็สวัสดีเมย์ด้วยค่ะ สัปดาห์นี้ก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะคะ ก็เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว เกษตรกรก็เริ่มลงมือปลูกผลผลิตกันแล้วนะคะ หวังว่าหลาย ๆ ท่านจะได้ผลผลิตที่ดีนะคะ แล้วก็อย่าลืมลงบันทึกบัญชีกันด้วยนะคะ
เมย์ :
   ค่ะ เมื่อสักครู่จ๋าพูดถึงเรื่องบัญชีกันไปแล้วนะคะ วันนี้ก็มีข่าวดี ๆ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับบัญชีมาฝากกันค่ะ นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ระบบ บัญชีแยกประเภทและงบการเงินสาขาสำหรับร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด” โดยมีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการบัญชีของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ทุกสาขา เข้าอบรม รวม 12 คน
    โดยโครงการอบรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ ร้านสหกรณ์กรุงเทพจำกัด เล็งเห็นความสำคัญการบริหารจัดการระบบ ร้านสหกรณ์ให้มีความทันสมัย ปฏิบัติงานได้ถูกต้องสะดวก รวดเร็ว สามารถนำข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการระบบสินค้าคงคลัง ซึ่งจะส่งผล ให้ผู้บริหารมีสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยในระยะแรกได้ดำเนินการส่งเสริมให้ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัดใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท Version 2.2 (Web Edition) ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นการใช้ระบบสาขา และสามารถดูงบการเงินรวมได้ทุกวัน ทำให้ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด สามารถนำข้อมูลสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการ และแข่งขันทางธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     สำหรับหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้มีความเข้าใจระบบบัญชีแยกประเภท Version 2.2(Web Edition) ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทได้เต็มประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงานของร้านสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น
จ๋า :
     ค่ะ ก็เป็นความรู้ดี ๆ ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกับร้านสหกรณ์กรุงเทพ เพื่อจะพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ให้กับร้านสหกรณ์ เพราะเรื่องข้อมูลสารสนเทศเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ ถ้าเรามีข้อมูลที่ดีก็จะทำให้การตัดสินใจในการบริหารงานดีไปด้วยค่ะ นอกจากเรื่องโปรแกรมแล้วนะคะ เรื่องของขวัญและกำลังใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในพื้นที่ พร้อมมอบแนวทางการ ในการ ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ
เมย์ :
     ค่ะ ก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ มาต่อกันที่ข่าว สตท.10 เปิดการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน โดยนางบุญพาสน์ ทองสวัสดิ์วงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานโดยมีคณะกรรมการจาก 30 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 74 คน เข้าอบรม
     โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2555 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของสหกรณ์ การควบคุมภายในซึ่งใช้เป็นเครื่องมือควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ และช่วยลดความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิกด้วยค่ะ
จ๋า :
      ต่อไปเรามาดูการส่งเสริมความรู้ด้านการจดบันทึกบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ได้มีการจัดนิทรรศการบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การจัดนิทรรศการครั้งนี้ก็เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการบันทึกบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานค่ะ สำหรับกิจกรรมการจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ได้มีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ จังหวัดนะคะ และก็ได้มีการหมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ

เมย์ :

     มาขับเคลื่อนกันต่อค่ะสำหรับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร เปิดคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยภายใต้การให้บริการคลินิกบัญชีดังกล่าวได้จัดให้มีการสอนทำน้ำยาล้างจานพร้อมกับ การบันทึกบัญชีต้นทุน ทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับบริการอย่างมากค่ะ

จ๋า :

      ก็เป็นกิจกรรมดี ๆ เพราะหลังจากที่ได้สอนกันไปแล้ว ก็ได้ลงมือทำกันจริง ๆ จะได้เห็นทั้งปัญหาแล้วก็มีอะไรติดขัดตรงไหนจะได้ถามกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นั้น ๆ ได้เลยนะคะ จะได้ทำให้การจดบันทึกบัญชีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องของการประกอบอาชีพหรือว่าการบันทึกบัญชีครัวเรือนต่อไปได้ค่ะ สำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ ช่วงหน้ายังมีความรู้ดี ๆ ในเรื่องของการจดบันทึกบัญชีรออยู่ค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2

จ๋า :
      กลับมาสู่ช่วงที่ 2 กับรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ อย่างที่บอกเรายังมีเรื่องดี ๆ เกี่ยวกับการจดบันทึกมาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ได้มีการจัดนิทรรศการด้านบัญชี หวังให้ประชาชนรู้รายรับ รู้รายจ่าย สร้างรายได้และเงินออม โดยในการจัดนิทรรศการด้านบัญชีครั้งนี้ได้มีการส่งเสริมการออมโดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการรู้รายรับ รู้รายจ่าย สร้างรายได้และมีเงินออม โดยภายในงานได้มีการการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการทำบัญชี และสามารถ พึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุ่ม ในโอกาสนี้ นางวิลาวัลย์ จันทสิทธิ์ ครูบัญชีระดับภาค ประจำปี 2555 ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชีในงานด้วย ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ได้มีการส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้คนในพื้นที่ และนอกจากนี้ก็ยังได้นำความรู้จากครูบัญชีไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมภายในงานด้วยค่ะ
เมย์ :
     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะ นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยน.ส.สิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นางรุจิเรข ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ และ น.ส.ถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักบริหารงานบัญชีสหกรณ์แห่งชาติ (NICAAD) เข้าตรวจเยี่ยมและฟังสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด และ ได้เดินทางต่อไปยังสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอ่างขาง จำกัด เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยในการตรวจเยี่ยมสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ได้ให้คำแนะนำแนวทางและวิธีแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์เพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานและความเข้มแข็งของสหกรณ์ ค่ะ ก็เป็นการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อแนะนำแนวทาง และวิธีแก้ไขการดำเนินงานเพื่อให้สหกรณ์มีการดำเนินงานที่ดีขึ้นค่ะ
จ๋า :
      ต่อไปเรามาดูเรื่องของความร่วมมือกันบ้างค่ะ ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมประชุมเปิดโครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ โดยในงานนี้นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ที่ปรึกษา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดย นายสุทัศน์ จันทร์เงียบ รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมเปิดโครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ ซึ่งตลาดสินเชื่อกลางฯ ดังกล่าวจัดเป็นตลาด สินเชื่อเกื้อกูลสภาพคล่อง สนองแนวคิดการพัฒนาสหกรณ์ โดยสร้างแหล่งกลางข้อมูลที่จะจับคู่ระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้โดยผ่านตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์ ภายใต้เงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ ทั้งทางด้านวงเงิน ดอกเบี้ย ระยะเวลา และหลักประกัน โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะทำหน้าที่ในการประสานความต้องการทางการเงินระหว่างสหกรณ์ผู้กู้และสหกรณ์ผู้ให้กู้ โดยมีประธานกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 50 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะ เป็นอีกนึ่งความร่วมมือระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่ได้มีการเปิดตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ

เมย์ :

     ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือดี ๆ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่จะมีขึ้นเพื่อให้สหกรณ์ได้รับความสะดวกมากขึ้นในการรับบริการค่ะ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดยนางสุนันทา เทพสาร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการจัดงาน ”การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรสู่พื้นที่เป้าหมายใน 4 ภูมิภาค” ซึ่งได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
      โดยสำนักงานฯ ได้มีส่วนร่วมในการสอนแนะเกษตรกรในโครงการดังกล่าว จัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ในการดำเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสามารถวางแผนการเพาะปลูกต่อไป ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ

จ๋า :

     หลังจากที่ฟังข่าวเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบัญชี ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในหลาย ๆ จังหวัดกันแล้วนะคะ วันนี้เราก็มีตัวอย่างบุคคลที่ทำบัญชีแล้วประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ก็คือคุณ สมัย ไกรศิริ อาชีพทำสวนผลไม้ แต่เดิมคุณสมัยมีอาชีพทำสวนผลไม้โดยที่ไม่เคยจดบันทึกบัญชี จึงไม่รู้ว่าในแต่ละหน้าผลไม้นั้น ๆ ขายได้ราคาดีหรือไม่ดี หรือว่าเหลือพอที่จะมีกำไรหรือขาดทุนหรือไม่ นอกจากนั้นเมื่อก่อนการทำสวนก็ใช้ปุ๋ยเคมีตลอด แต่เมื่อมีการทำบัญชีแล้วก็ทำให้รู้ว่าต้นทุนในการประกอบอาชีพสูงมาก จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการบำรุงต้นไม้ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งทำให้ประหยัดมากขึ้น และเมื่อขายได้ก็ทำให้รู้ว่ามีกำไรเหลือเท่าไหร่ด้วยค่ะ นี่ก็เป็นประโยชน์ของบัญชีของคุณสมัย เมื่อจดบัญชีแล้วทำให้รู้จักประหยัดขึ้นและรู้ต้นทุนในการประกอบอาชีพ ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ที่ประสบความสำเร็จจากการจดบันทึกบัญชี เพียงแค่ใช้เวลาวันละไม่กี่นาทีลองจดบันทึกบัญชีไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายในครัวเรือน รายจ่ายในการประกอบอาชีพ ก็จะทำให้รู้ตัวเลขที่หมุนเวียนในแต่ละวันภายในครอบครัวของเรา ซึ่งก็สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อีกด้วยค่ะ

เมย์ :

     ฟังสาระดี ๆ กันไปแล้วนะคะ มาพักฟังเรื่องเบา ๆ กันบ้างดีกว่าค่ะ ตอนนี้ก็ใกล้เวลาเที่ยงที่คุณผู้ฟังจะไปทานข้าวกันแล้ว พอช่วงบ่ายกลับมาอาจจะมีอาการง่วงกันบ้าง วันนี้เรามีอาหารที่ช่วยแก้ง่วงมาฝากท่านผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะ อย่างแรกก็เป็นผักผลไม้อุดมวิตามินซี ได้แก่ ฝรั่ง ส้ม บร็อคโคลี ซึ่งช่วยต้านความเหนื่อยล้าที่มาจากความเครียดและกังวล อย่างที่สองคือ ผลไม้ที่มีโครเมียม ได้แก่ แอปเปิล กล้วย มันฝรั่ง ซึ่งช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มพลังงานแก่ร่างกาย อย่างที่สามคือ เมล็ดพืชมากคุณค่า ได้แก่ งา ถั่วเมล็ดแห้ง ธัญพืชไม่ขัดสี (ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ) และจมูกข้าวสาลี ซึ่งมีโพแทสเซียมและแมกนีเซียม ช่วยบำรุงประสาทและช่วยให้จิตใจแจ่มใส สดชื่น อย่างสุดท้าย คือไขมันดีๆ จากปลา เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เสริมโปรตีนและกรดไขมันโอเมก้า-3 ให้แก่ร่างกาย และยังช่วยทำให้สมาธิและความจดจำดีขึ้น ก็ได้ทราบกันไปบ้างแล้วนะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ช่วยแก้ง่วงได้บ้าง ช่วงเที่ยงนี้ก็ไปหามาวางไว้ที่โต๊ะทำงานกันนะคะ หรือช่วงเที่ยงก็ทานอาหารที่ดี ๆ ค่ะ

จ๋า :

     ก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้าง กลางวันนี้ก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาเผื่อจะช่วยแก้อาการง่วงในช่วงบ่ายกันได้นะคะ และอีกไม่กี่วันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็จะมีการจัดงานขายสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ทำบัญชีในวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน นี้นะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อสินค้ากันได้ ซึ่งสินค้าที่นำมาขายก็จะเป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชนจริง ๆ ซึ่งทุกร้านก็ได้มีการจดบันทึกบัญชีที่จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เรารู้ต้นทุน รู้รายรับ รู้รายจ่าย ก็มาพบกันได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1มิถุนายน บริเวณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็จะเริ่มขายสินค้ากันตั้งแต่ประมาณ 7 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น ถ้าอย่างไรก่อนไปทำงานก็มาแวะกันได้ หรือว่าหลังเลิกงานก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้เช่นกันค่ะ

6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ

จ๋า :

    สำหรับวันนี้เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็หมดลงแล้ว กลับมาพบกับรายการได้ใหม่ ทุกวันอังคารเวลา 10.30-11.00 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7. เพลงประจำรายการค่อยๆ ดังขึ้นและเบาลงปิดรายการ

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional