(31 สิงหาคม 2560)  หน้า 20
ประเภท ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว์ ทำประมง เลี้ยงผึ้ง อื่นๆ รวม
เลี้ยงสัตว์น้ำ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8                  
นครศรีธรรมราช 64 8 55   50 13   1 191
ชุมพร 7 2 34   1 2     46
ระนอง 2   11   3 2     18
กระบี่ 9   11   3       23
สุราษฎร์ธานี 6 3 42   13 2     66
พังงา 5   27     1     33
ภูเก็ต     2   0       2
รวม 93 13 182   70 20   1 379
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9                  
สงขลา 4   14   2 5     25
ตรัง 3   9     1     13
พัทลุง 28   9   10 1     48
สตูล 3   9   3       15
ปัตตานี 5   3   2 0   2 12
ยะลา 15   13   0       28
นราธิวาส 7   10     6     23
รวม 65 0 67   17 13   2 164
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10                  
กรุงเทพมหานคร 4   12   2 1     19
สมุทรสงคราม 1   1           2
ราชบุรี 34 7 11   2     1 55
เพชรบุรี 40 5 14   8 1   1 69
ประจวบคีรีขันธ์ 4 14 18   10 2     48
นครปฐม 11 5 4   1 0     21
สมุทรสาคร 0   6     5     11
รวม 94 31 66   23 9   2 225
รวมทั้งสิ้น 2,258 629 968 18 722 82 3 49 4,729