(31 สิงหาคม 2560)     หน้า 15
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ รวม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวม รวมทั้งสิ้น
ชุมนุม สหกรณ์ ชุมนุม สหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8              
นครศรีธรรมราช   21 21   7 7 28
ชุมพร   8 8   8 8 16
ระนอง   7 7   2 2 9
กระบี่   9 9   2 2 11
สุราษฎร์ธานี   13 13   21 21 34
พังงา   5 5       5
ภูเก็ต   14 14   4 4 18
รวม   77 77   44 44 121
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9              
สงขลา 1 27 28   14 14 42
ตรัง   11 11   2 2 13
พัทลุง   5 5   7 7 12
สตูล   6 6       6
ปัตตานี   10 10       10
ยะลา   13 13   1 1 14
นราธิวาส   12 12   1 1 13
รวม 1 84 85   25 25 110
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10              
กรุงเทพมหานคร 4 355 359 3 43 46 405
สมุทรสงคราม   7 7   2 2 9
ราชบุรี   21 21   7 7 28
เพชรบุรี   8 8   46 46 54
ประจวบคีรีขันธ์   14 14   20 20 34
นครปฐม   25 25   3 3 28
สมุทรสาคร   27 27   1 1 28
รวม 4 457 461 3 122 125 586
รวมทั้งสิ้น 9 1,458 1,467 4 612 616 2,083