(31 สิงหาคม 2560)    หน้า 14
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ รวม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวม รวมทั้งสิ้น
ชุมนุม สหกรณ์ ชุมนุม สหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6              
พิษณุโลก   20 20   1 1 21
อุตรดิตถ์   9 9       9
น่าน   11 11   5 5 16
แพร่   9 9   6 6 15
สุโขทัย   10 10   1 1 11
ตาก   8 8       8
นครสวรรค์   12 12   12 12 24
พิจิตร   5 5       5
กำแพงเพชร   6 6       6
เพชรบูรณ์   9 9   2 2 11
รวม   99 99   27 27 126
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7              
เชียงใหม่   29 29   45 45 74
แม่ฮ่องสอน   5 5   3 3 8
เชียงราย   10 10   33 33 43
พะเยา   7 7   7 7 14
ลำพูน   13 13   3 3 16
ลำปาง   10 10   22 22 32
รวม   74 74   113 113 187