(31 สิงหาคม 2560)    หน้า 13
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ รวม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวม รวมทั้งสิ้น
ชุมนุม สหกรณ์ ชุมนุม สหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3              
นครราชสีมา   21 21   7 7 28
สุรินทร์   10 10   13 13 23
บุรีรัมย์   9 9   2 2 11
มหาสารคาม   9 9   21 21 30
ชัยภูมิ   9 9   7 7 16
รวม   58 58   50 50 108
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4              
อุบลราชธานี   17 17   14 14 31
ยโสธร   5 5   3 3 8
มุกดาหาร   8 8   2 2 10
ศรีสะเกษ   8 8   15 15 23
ร้อยเอ็ด   11 11 1 20 21 32
กาฬสินธุ์   9 9   6 6 15
อำนาจเจริญ   4 4   4 4 8
รวม   62 62 1 64 65 127
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5              
อุดรธานี   19 19   6 6 25
ขอนแก่น   29 29   23 23 52
เลย   13 13   1 1 14
นครพนม   11 11   4 4 15
บึงกาฬ   3 3   4 4 7
สกลนคร   10 10   13 13 23
หนองคาย   5 5   3 3 8
หนองบัวลำภู   4 4   5 5 9
รวม 0 94 94   59 59 153