(31 สิงหาคม 2560)     หน้า 12
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ รวม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวม รวมทั้งสิ้น
ชุมนุม สหกรณ์ ชุมนุม สหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1              
พระนครศรีอยุธยา   17 17   5 5 22
อุทัยธานี   4 4   10 10 14
ชัยนาท   4 4   2 2 6
สุพรรณบุรี   7 7   5 5 12
กาญจนบุรี   19 19   3 3 22
นนทบุรี 4 33 37   2 2 39
สิงห์บุรี   7 7       7
ลพบุรี   17 17   2 2 19
ปทุมธานี   53 53   7 7 60
อ่างทอง   6 6   1 1 7
สระบุรี   28 28   1 1 29
รวม 4 195 199 0 38 38 237
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2              
ชลบุรี   50 50   5 5 55
นครนายก   7 7   1 1 8
ปราจีนบุรี   23 23   1 1 24
จันทบุรี   6 6   24 24 30
ตราด   3 3   6 6 9
ฉะเชิงเทรา   27 27   5 5 32
สมุทรปราการ   104 104   19 19 123
ระยอง   26 26   9 9 35
สระแก้ว   12 12       12
รวม   258 258   70 70 328