(31 สิงหาคม 2560)     หน้า 11
จำนวนสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวม
ชุมนุม สหกรณ์ ชุมนุม สหกรณ์
สตท.1 4 195   38 237
สตท.2   258   70 328
สตท.3   58   50 108
สตท.4   62 1 64 127
สตท.5 0 94   59 153
สตท.6   99   27 126
สตท.7   74   113 187
สตท.8   77   44 121
สตท.9 1 84   25 110
สตท.10 4 457 3 122 586
รวมทั้งประเทศ 9 1,458 4 612 2,083