(31 สิงหาคม 2560)    หน้า 5
ประเภท เกษตร ประมง นิคม รวมภาคการเกษตร ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน รวมนอกภาคการเกษตร รวมสหกรณ์ กลุ่ม รวมทั้งสิ้น  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8                        
นครศรีธรรมราช 159 5 2 166 8 17 21 7 53 219 191 410
ชุมพร 47   4 51 4 10 8 8 30 81 46 127
ระนอง 16 2   18 1 4 7 2 14 32 18 50
กระบี่ 59 6 5 70 1 10 9 2 22 92 23 115
สุราษฎร์ธานี 94 3 5 102 1 23 13 21 58 160 66 226
พังงา 34 1   35   5 5   10 45 33 78
ภูเก็ต 6 1   7 4 22 14 4 44 51 2 53
รวม 415 18 16 449 19 91 77 44 231 680 379 1,059
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9                        
สงขลา 115 3   118 7 21 28 14 70 188 25 213
ตรัง 79 1   80   10 11 2 23 103 13 116
พัทลุง 92 1 1 94 2 4 5 7 18 112 48 160
สตูล 36 2   38 1 12 6   19 57 15 72
ปัตตานี 44 5   49 2 17 10   29 78 12 90
ยะลา 77     77 5 14 13 1 33 110 28 138
นราธิวาส 60   2 62 3 15 12 1 31 93 23 116
รวม 503 12 3 518 20 93 85 25 223 741 164 905
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10                        
กรุงเทพมหานคร 15 2   17 38 244 359 46 687 704 19 723
สมุทรสงคราม 8 4   12 1 7 7 2 17 29 2 31
ราชบุรี 60 2   62 6 6 21 7 40 102 55 157
เพชรบุรี 26 2 2 30 1 8 8 46 63 93 69 162
ประจวบคีรีขันธ์ 41 3 1 45 1 13 14 20 48 93 48 141
นครปฐม 23 1 2 26 5 23 25 3 56 82 21 103
สมุทรสาคร 13 4 1 18 2 12 27 1 42 60 11 71
รวม 186 18 6 210 54 313 461 125 953 1,163 225 1,388