( 31  มกราคม  2553 ) หน้า 4                                         (31 สิงหาคม 2560)     หน้า 4
ประเภท เกษตร ประมง นิคม รวมภาคการเกษตร ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน รวมนอกภาคการเกษตร รวมสหกรณ์ กลุ่ม รวมทั้งสิ้น
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6                        
พิษณุโลก 71   3 74 2 6 20 1 29 103 76 179
อุตรดิตถ์ 77 1 3 81 1 2 9   12 93 57 150
น่าน 57     57 2 5 11 5 23 80 113 193
แพร่ 30     30 4 21 9 6 40 70 134 204
สุโขทัย 75   6 81 2 12 10 1 25 106 66 172
ตาก 39   2 41 2 21 8   31 72 25 97
นครสวรรค์ 38 1 1 40 3 14 12 12 41 81 63 144
พิจิตร 45     45   5 5   10 55 53 108
กำแพงเพชร 53   3 56   1 6   7 63 30 93
เพชรบูรณ์ 49 1   50   11 9 2 22 72 59 131
รวม 534 3 18 555 16 98 99 27 240 795 676 1,471
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7                        
เชียงใหม่ 171 1 7 179 6 28 29 45 108 287 194 481
แม่ฮ่องสอน 25     25 3 7 5 3 18 43 6 49
เชียงราย 92 1   93   19 10 33 62 155 68 223
พะเยา 51 1 1 53 2 8 7 7 24 77 136 213
ลำพูน 52 0   52   6 13 3 22 74 70 144
ลำปาง 39   1 40 3 12 10 22 47 87 78 165
รวม 430 3 9 442 14 80 74 113 281 723 552 1,275