(31 สิงหาคม 2560)    หน้า 3
     
ประเภท เกษตร ประมง นิคม รวมภาคการเกษตร ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน รวมนอกภาคการเกษตร รวมสหกรณ์ กลุ่ม รวมทั้งสิ้น
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3                        
นครราชสีมา 125 3 2 130 6 26 21 7 60 190 184 374
สุรินทร์ 149 1   150 3 14 10 13 40 190 65 255
บุรีรัมย์ 105 1 1 107 1 4 9 2 16 123 143 266
มหาสารคาม 83 0   83 2 5 9 21 37 120 95 215
ชัยภูมิ 80 1 1 82   7 9 7 23 105 82 187
รวม 542 6 4 552 12 56 58 50 176 728 569 1,297
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4                        
อุบลราชธานี 134 4   138 2 21 17 14 54 192 184 376
ยโสธร 65     65 2 10 5 3 20 85 77 162
มุกดาหาร 42 1 4 47 0 1 8 2 11 58 51 109
ศรีสะเกษ 81 0   81 0 11 8 15 34 115 49 164
ร้อยเอ็ด 102 2   104   5 11 21 37 141 200 341
กาฬสินธุ์ 69     69   7 9 6 22 91 90 181
อำนาจเจริญ 47   1 48   11 4 4 19 67 40 107
รวม 540 7 5 552 4 66 62 65 197 749 691 1,440
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5                        
อุดรธานี 101 1   102 2 18 19 6 45 147 124 271
ขอนแก่น 125   2 127 5 26 29 23 83 210 113 323
เลย 101     101 4 19 13 1 37 138 84 222
นครพนม 85 1   86 3 7 11 4 25 111 120 231
บึงกาฬ 69     69   1 3 4 8 77 21 98
สกลนคร 95     95 4 16 10 13 43 138 80 218
หนองคาย 69 1   70 2 2 5 3 12 82 44 126
หนองบัวลำภู 53 1   54 2 3 4 5 14 68 56 124
รวม 698 4 2 704 22 92 94 59 267 971 642 1,613