(31 สิงหาคม 2560)   หน้า 2
   
ประเภท เกษตร ประมง นิคม รวมภาคการเกษตร ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน รวมนอกภาคการเกษตร รวมสหกรณ์ กลุ่ม รวมทั้งสิ้น
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1                        
พระนครศรีอยุธยา 29   2 31 2 25 17 5 49 80 87 167
อุทัยธานี 40   1 41 1 3 4 10 18 59 58 117
ชัยนาท 31     31 0 10 4 2 16 47 44 91
สุพรรณบุรี 37 4 2 43 1 39 7 5 52 95 35 130
กาญจนบุรี 69   5 74 4 13 19 3 39 113 35 148
นนทบุรี 9     9 8 25 37 2 72 81 8 89
สิงห์บุรี 25     25 2 3 7   12 37 56 93
ลพบุรี 39 1 3 43 5 10 17 2 34 77 113 190
ปทุมธานี 15 3 4 22 1 43 53 7 104 126 27 153
อ่างทอง 17 2   19   7 6 1 14 33 48 81
สระบุรี 44   1 45 5 13 28 1 47 92 73 165
รวม 355 10 18 383 29 191 199 38 457 840 584 1,424
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2                        
ชลบุรี 23 3   26 7 30 50 5 92 118 30 148
นครนายก 11 3 2 16 3 52 7 1 63 79 18 97
ปราจีนบุรี 18 2 3 23 2 11 23 1 37 60 24 84
จันทบุรี 49 5 1 55 4 19 6 24 53 108 59 167
ตราด 35 4   39 3 8 3 6 20 59 25 84
ฉะเชิงเทรา 37 4   41 5 8 27 5 45 86 20 106
สมุทรปราการ 3 4 1 8 2 51 104 19 176 184 6 190
ระยอง 20 3 4 27 1 16 26 9 52 79 43 122
สระแก้ว 52   3 55   9 12   21 76 24 100
รวม 248 28 14 290 27 204 258 70 559 849 249 1,098