จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภท
  วันที่  31 สิงหาคม 2560
ประเภท เกษตร ประมง นิคม รวมภาคการเกษตร ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน รวมนอกภาคการเกษตร รวมสหกรณ์ กลุ่ม รวมทั้งสิ้น
สตท.1 355 10 18 383 29 191 199 38 457 840 584 1,424
สตท.2 248 28 14 290 27 204 258 70 559 849 249 1,098
สตท.3 542 6 4 552 12 56 58 50 176 728 569 1,297
สตท.4 540 7 5 552 4 66 62 65 197 749 691 1,440
สตท.5 698 4 2 704 22 92 94 59 267 971 642 1,613
สตท.6 534 3 18 555 16 98 99 27 240 795 676 1,471
สตท.7 430 3 9 442 14 80 74 113 281 723 552 1,275
สตท.8 415 18 16 449 19 91 77 44 231 680 379 1,059
สตท.9 503 12 3 518 20 93 85 25 223 741 164 905
สตท.10 186 18 6 210 54 313 461 125 953 1,163 225 1,388
รวมทั้งประเทศ 4,451 109 95 4,655 217 1,284 1,467 616 3,584 8,239 4,731 12,970
ร้อยละ 54.02 1.32 1.15 56.50 2.63 15.58 17.81 7.48 43.50 100.00    
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0 26285240 - 59 ต่อ 4338